HC Lučenec

 • Zväčšiť písmo
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť písmo
Úvod Iné Stanovy klubu HC Lučenec

Stanovy klubu HC Lučenec

 Email Tlač PDF

STANOVY

Hokejového clubu Lučenec

Tieto stanovy Hokejového clubu Lučenec (ďalej len HC) upravujú:

 • rozhodujúce organizačné vonkajšie i vnútorné vzťahy

 • štruktúru súčasných i výhľadových záujmových sfér

 • zásady hospodárenia HC

 • rozhodujúce ciele a právne postavenie HC

Stanovy sa ďalej členia na jednotlivé ucelené, previazané časti – články, body a odseky.

Článok I.

Základné ústanovenia

1. Ustanovuje sa Hokejový klub vo forme občianskeho združenia v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združení občanov, s týmto názvom:

Hokejový club Lučenec (ďalej aj ako „HC“)

2. Hokejový club Lučenec je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú dobrovoľnú záujmovú činnosť v oblasti telesnej kultúry, športu – zo športov najmä v ľadovom hokeji – a v iných podobných aktivitách.

3. Prvotným poslaním je hlavne uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby svojich členov i širšieho okruhu obyvateľstva v oblasti telesnej kultúry (v rámci telesnej kultúry najmä v ľadovom hokeji), vytvárať podmienky pre upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť , ako i budovať špičkovú hokejovú bázu v meste Lučenec.

4. HC je riadnym členom Slovenského zväzu ľadového hokeja, pri svojej činnosti sa riadi jeho stanovami a platnými predpismi, pravidlami a smernicami. Prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja je zároveň viazaný predpismi a usmerneniami Medzinárodnej federácie ľadového hokeja IIHF.

5. HC je otvorenou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch a vedený športovým duchom fair – play.

Článok II.

Organizačná štruktúra

1. HC je právnou osobou s právnou subjektivitou. Jeho sídlom je: Zimný štadión, 984 01 LUČENEC.

2. Členovia HC sú individuálni, kolektívni a čestní členovia, ktorí spoločne tvoria jeho členskú základňu, oddiely, riadiace orgány i ďalšie záujmové skupiny, ktoré sa vo forme a v súlade s týmito stanovami skonštituujú a osvoja si tu uvedené zásady. Členmi sa stanú schválením ich podania o prijatie, k čomu je kompetentný výbor HC.

3. Zložky uvedené v bode č. 2 majú potom ako riadny členovia HC práva a povinnosti v hraniciach rozhodovacích, výkonných a zabezpečovacích činností, vyhradených písomným usmernením výborom HC.

4. Každá odvetná zložka, ak je riadnym členom HC podľa ustanovení bodu č. 3, má právo vystúpiť z HC podľa zásady dobrovoľnosti, ak svoj takýto záujem prejaví písomne. V prípade vystúpenia sa však zásadne vykoná majetkovo-právne vysporiadanie . Pri vysporiadaní sa nárok vystupujúceho podmieňuje dôkazom o získanom majetku jeho vlastnou činnosťou alebo účelovo pridelenými prostriedkami v dokazovacom konaní. Prioritnou zásadou však pri tom je princíp zmieru a vyčerpanie všetkých zo zákona zmierlivých prostriedkov majetkovo-právneho vysporiadania. Pre prípady možných súdnych sporov sa dojednáva miestna príslušnosť Okresného súdu v Lučenci.


Článok III.

Hlavné úlohy HC

1. HC sa stará o všestranný rozvoj diania c súvislosti s ľadovým hokejom v mieste svojho pôsobenia so snahou poskytovať kultivované športové aktívne i pasívne vyžitie občanov širšej verejnosti,

2. HC vytvára podmienky pre činnosť svojich členov, zložiek, družstiev a oddielov a ich pôsobenie v súťažiach.

3. HC osobitne dbá o rozvoj mládežníckeho ľadového hokeja.

4. HC vytvára materiálno – technické, personálne, organizačné a iné podmienky pre športovú činnosť, dbá o ochranu záujmov svojich zložiek a ich prosperitu. Poskytuje im k tomu všestrannú odbornú pomoc, poradenstvo i servis.

5. HC za tým účelom spolupracuje s miestnymi samosprávnymi a správnymi orgánmi a organizáciami, občianskymi združeniami, spolkami, podnikateľskou a ostatnou širokou verejnosťou pri zabezpečovaní ekonomických, materiálnych a personálnych podmienok v prospech rozvoja hokeja v meste Lučenec.

Článok IV.

Členstvo v HC

1. Členstvo v HC je dobrovoľné

2. Členstvo v HC môže mať nasledovné formy:

- individuálne

- kolektívne

- čestné.

Pričom všetky tieto formy sú si v právach a povinnostiach navzájom rovnocenné.

3. Individuálnym členom v HC sa môže stať každý občan SR, a to i neplnoletý /so súhlasom rodiča alebo opatrovníka), bez ohľadu na politickú príslušnosť, pohlavie, náboženské vyznanie, či členstvo v inej občianskej záujmovej skupine, či cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území SR, s nutnou podmienkou jeho súhlasu s týmito stanovami. O prijatí za člena HC rozhoduje výkonný výbor po schválení prijatej písomnej prihlášky.

4. Dokladom (preukazom) člena HC je platný členský preukaz, v prípade neplnoletých členov platný žiacky preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členského príspevku za bežný kalendárny rok najneskôr do 31.12. Doklad o členstve (preukaz) po splnení uvedených náležitostí člen dostane u tajomníka v lehote 15 dní po kladnom rozhodnutí o žiadosti.

5. Individuálne členstvo v HC zaniká z nasledovných dôvodov a spôsobom:

- vystúpením zo združenia

- vylúčením z dôvodu neplnenia základných členských povinností

- vylúčením za obzvlášť závažné previnenie, nezlúčiteľné s členstvom v HC podľa týchto stanov alebo i pravidiel konvencíí spoločenského vystupovania a spolunažívania občanov.

O zániku členstva vylúčením rozhoduje výkonný výbor HC, ktorý o akte takéhoto zániku členstva písomne vyrozumie vylúčeného člena. V prípadnom odvolacom konaní odporučí prípad na konečné rozhodnutie Valnému zhromaždeniu HC.

6. Člen HC ma z členstva hlavne nasledovné povinnosti:

- dodržiavať stanovy HC a ich doplňujúce platné predpisy, plniť uložené úlohy vecne a v termínoch, uvedomele plniť disciplínu, zásady občianskej morálky, predovšetkým na všetkých podujatiach usporiadaných HC, všestranne chrániť, propagovať a dotvárať dobré meno HC, mesta Lučenec a ich záujmov vôbec,

- podieľať sa aktívne na činnosti HC a plniť prijaté volené či ustanovené funkcie,

- chrániť, opravovať a zveľaďovať majetok vo vlastníctve či užívaní subjektu a jeho zložiek,

- riadne a včas platiť členské, oddielové a iné schválené poplatky a príspevky.

7. Člen HC má z členstva hlavne nasledovné práva:

- zúčastňovať sa podľa svojho výberu, záľub a záujmov, telovýchovných, športových, ako i ďalších kultúrno-spoločenských podujatí, organizovaných HC,

- zúčastňovať sa na členských schôdzach a rokovaniach orgánov vedenia HC (viď ďalej), na ktorých sa hodnotí jeho členstvo a chovanie z pohľadu sem príslušného a tu sa k veciam aktívne vyjadrovať,

- podávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne odpovede v zákonných lehotách,

- mať aktívne a pasívne volebné právo, pričom podmienkou výkonu pasívneho volebného práva do akejkoľvek funkcie je odbornosť, kvalifikácia, občianska bezúhonnosť a fyzický vek nad 18 rokov.

8. Kolektívne členstvo vzniká uzatvorením písomnej zmluvy, obsahujúcej práva a povinnosti, rozsah a spôsob vzájomných vzťahov kolektívneho člena a HC. Kolektívnym členom spravidla môže byť i organizácia, záujmové združenie, právnická osoba alebo inštitúcia, a to tuzemská i zahraničná. O podmienkach kolektívneho členstva platia obdobné, ako u individuálneho členstva.

9. Čestné členstvo môže byť udelené schválením výkonného výboru HC: jednotlivcom, kolektívom, organizáciám alebo inštitúciám za prejavené osobitné zásluhy o rozvoj telovýchovy a osobitne HC. Podnety, pripomienky a iné sem patričné pomery členských členov HC rieši Výkonný výbor HC.

10. Individuálnymi členmi HC sú v zmysle týchto stanov všetci registrovaný hráči a finkcionári všetkých družstiev HC so všetkými právami a povinnosťami tu uvedenými.

11. Disciplinárne konanie a sem príslušné opatrenia sa v HC riadia podľa osobitnej smernice ATJ Slovenska.

Článok V.

Orgány, organizačné zásady a ich vzájomné vzťahy

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Najvyšším orgánom HC je valné zhromaždenie (ďalej len VZ), tvoria ho všetci členovia HC. Rokovania VZ sa konajú spravidla minimálne 1 krát ročne, ak sa nedohodne inak.

2. VZ prerokúva všetky strategické otázky činnosti HC a na návrh Výkonného výboru schvaľuje hlavne nasledovné okruhy problémov:

- uznáša sa o vzniku či zániku klubu, schvaľuje, mení či ruší stanovy HC, schvaľuje názov, symboliku a iné strategické otázky činnosti HC,

- prerokúva správu Výkonného výboru HC o činnosti za uplynulé obdobie, schvaľuje plán činností na nasledujúce obdobie a rozpočet na nasledujúce obdobie,

- volí členov Výkonného výboru HC a schvaľuje dĺžku ich funkčného obdobia, obdobne osobitne členov revíznej komisie HC,

- je oprávnená meniť resp. rušiť rozhodnutie Výkonného výboru HC, ak je v rozpore so zákonom, platnou právnou úpravou alebo týmito stanovami,

- je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní,

- berie na vedomie správu revíznej komisie o hospodárení s majetkom HC s právom vyjadrovať sa k nej a dávať jej svoje ďalšie odporúčania.

3. VZ vydáva rozhodnutia formou uznesení. K ich právoplatnosti je potrebný slobodný súhlas minimálne 3/5-ovej väčšiny členov VZ (ak sa vopred nedohodne iný minimálne potrebný počet hlasov).

VÝKONNÝ VÝBOR

4. Medzi rokovaniami VZ organizuje, riadi a kontroluje celé odborné a spoločenské dianie a vydáva na jeho realizáciu záväzné rozhodnutia Výkonný výbor (ďalej len VV HC)

5. VV HC združuje svojich volených členov v počte najmenej 7 (sedem) na dĺžku funkčného obdobia 4 roky.

6. VV HC sa konštituuje a ujíma práva výkonu svojich práv po schválení jeho členov uznesením VZ, a to z kandidátky vypracovanej predovšetkým VV HC po ukončení jeho funkčného obdobia (ak sa nedohodne inak).

7. VV HC za celú svoju činnosť a jej výsledky zodpovedá jedine Valnému zhromaždeniu, ktoré je jediné kompetentné požadovať zloženie účtu z výsledkov činnosti VV HC. Inak je počas svojho funkčného obdobia VV HC autonómnym, suverénnym, koordinačným, riadiacim, rozhodovacím a kontrolným orgánom nad prácou všetkých zložiek HC.

8. Organizačná štruktúra VV HC a vymedzenie je kompetencií a kompetencií ňou riadených zložiek sú nasledovné:

A. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VV HC :

a) VV HC riadi prezident HC a dvaja viceprezidenti HC, ktorí vzájomnou dohodou vedú činnosť VV HC v rozsahu kompetencií, schválených im ostatnými členmi VV HC, pričom výsledky volieb nadobudnú právoplatnosť súhlasným prejavom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VV HC s voľbou daného čelného funkcionára.

b) prezident HC zvoláva, riadi a určuje program zasadnutí VV HC, pričom stálou náplňou programu zasadnutí VV HC je najmä:

- správa komisií (viď ďalej) o činnosti od ostatného zasadnutia,

- správa o aktuálnej športovo-technickej situácií od ostaného zasadnutia.

- organizačné a ostatné otázky

B. HLAVNÉ ÚLOHY VV HC

a) zabezpečovanie materiálno-technických, finančných a personálnych prostriedkov na riadny chod HC,

b) riadenie a kontrola účelnosti vynakladania prostriedkov podľa bodu a) prostredníctvom kontrolnej činnosti nad revíznou komisiou (viď ďalej), komisiami a managerom HC, ktorých prácu riadi svojimi uzneseniami,

c) prejednáva a schvaľuje návrhy nižších organizačných zložiek HC na usmerňovanie celej šírky športového a spoločenského diania v HC ,

d) schvaľuje členov nižších organizačných zložiek HC do ich funkcií na návrh svojich členov, a to nadpolovičnou väčšinou svojich členov

e) vystupuje prostredníctvom prezidenta, viceprezidentov a managera HC v jednaní a konaní za HC navonok voči tretím osobám

f) dohliada na činnosť všetkých nižších organizačných zložiek HC, ktoré funkčne prostredníctvom svojich nižších zložiek riadi,

g) svoje zasadnutia organizuje podľa potreby, najmenej však raz mesačne,

h) dbá o odbornú kvalitu, kvalifikovanosť a osobnú angažovanosť svojich vlastných členov i členov podriadených zložiek, a to smerom k ich zvyšovaniu, kontrole a hodnoteniu výsledkov a vyvodzovaniu adekvátnych opatrení, až po personálne pochvaly (odmeny a pod.) či sankcie (vylúčenie a pod.)

i) Výkonný výbor HC je priamou výkonnou zložkou HC.

C. KOMISIE PRI HC A ICH HLAVNÉ ÚLOHY:

pod vedením VV HC pracujú 3 (tri) odborné komisie s nasledovným poslaním:

a) športovo technická komisia ktorá samostatne organizuje, riadi a kontroluje najmä ucelený program športovej činnosti, dbá na výkonnostný rast, personálne a metodické zabezpečenie všetkých družstiev HC, má 3 (troch) členov a rokuje raz týždenne, inak podľa potreby,

b) ekonomická komisia, ktorá je priamo zodpovedná za zabezpečovanie, účelné vynakladanie a kontrolu celého ekonomického chodu HC. Vykonáva dohľad nad revíznou komisiou HC, s ktorou úzko zároveň spolupracuje, nad tajomníkom a ekonómom HC vo veciach riadenia a kontroly celej ekonomickej agendy HC. Má 3(troch) členov rokuje najmenej raz štvrťročne, inak podľa potreby,

c) materiálno-technická komisia, ktorá zabezpečuje plánovite a samostatne ucelenú oblasť starostlivosti o správu športovísk, materiálne a hmotné zabezpečenie športovcov všetkých družstiev výstrojom a ostatnými potrebami a pomôckami, dbá nad dohľad ostatným hnuteľným a nehnuteľným majetkom HC. Má 3 (troch) členov, rokuje minimálne raz štvrťročne, inak podľa potreby.

Členov všetkých komisií volí 3/5-ovou väčšinou členov VV HC a zo svojich radov, čím je zabezpečená operatívna informovanosť VV HC o činnosti komisií.

D. MANAGER HC aj jeho hlavné úlohy:

a) manager HC je členom VV HC. Jeho hlavným poslaním je organizovanie zabezpečovania hmotnej ako i materiálnej vybavenosti HC a koordinácia činností všetkých organizačných stupňov VV HC.

b) managera HC volí a ustanovuje do funkcie zo svojich radov VV HC, a to 3/5-ovou väčšinou hlasov členov.

E. REVÍZNA KOMISIA HC a jej hlavné úlohy:

a) revízna komisia HC je nezávislý kolektívny orgán HC, na čele so svojím predsedom,

b) vykonáva revízie hospodárenia celého HC a jeho jednotlivých zložiek, o výsledkoch čoho podáva správy spolu s opatreniami k náprave VV HC a súhrnnú správu Valnému zhromaždeniu.

c) na čele revíznej komisie stojí predseda, ktorý nie je členom VV HC, no má právo zúčastňovať sa rokovania všetkých orgánov HC s hlasom poradným,

d) z výsledkov svojej práce sa zodpovedá iba Valnému zhromaždeniu.

F. EKONÓM HC a jeho hlavné úlohy:

a) vedie ucelenú účtovnú agendu HC, a to v zmysle jednoduchého účtovníctva, aplikovaného zo zákona v podmienkach HC,

b) okrem úkonov z bodu a) vedie operatívnu evidenciu stavu príjmov a výdavkov HC k okamžitému použitiu orgánov HC,

c) orgán HC pravidelne podáva správy o hospodárskej situácii HC a navrhuje opatrenia jej usmerňovania,

d) vo svojej funkcii priamo výkone podlieha funkčne štatutárnym funkcionárom HC,

e) vybavuje pracovnú korešpondenciu HC na všetkých stupňoch organizačnej schémy HC.

9. VV HC sa okrem uvedeného stará ďalej o riadenie celej činnosti HC, zabezpečovanie koordinácie všetkých podriadených zložiek, komisií, mangera, vykonáva cez svoje zložky poradenskú a servisnú činnosť, zastupuje prostredníctvom svojich členských predstaviteľov, resp. iných poverených členov HC navonok v jednaní a konaní s orgánmi a spoločenskými a inými organizáciami, orgánmi samosprávy a inými tretími osobami.

10. VV HC svojim menom organizuje a koordinuje vnútri HC ostatnú hospodársku, podnikateľskú a ostatnú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou SR s cieľom získavania ďalších finančných a hospodárskych prostriedkov a zdrojov. Dbá o účelné rozdelenie prostriedkov zo štátnych dotácií i uvedenými aktivitami na krytie potrieb financovania jednotlivých zložiek HC, a to na zásade diferenciácie podľa zásluhovosti na získaní uvedených prostriedkov, vrátane prostriedkov z obchodnej činnosti vnútornej i zahraničnej a sprostredkovania obchodu, ktoré komerčné aktivity sú upravené iným osobitným dokumentom.

11. Menom VV HC sú oprávnení navonok jednať a konať prezident, viceprezidenti, manager, príp. ostatní poverení členovia. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych operáciách sa vyžaduje podpis súčasne dvoch oprávnených osôb, členov VV HC.

12. Členstvo v uvedených riadiacich a kontrolných orgánoch HC je dobrovoľné. Vzniká voľbou podľa príslušných ustanovení týchto stanov a zaniká ukončením funkčného obdobia alebo predčasným ukončením členstva z nasledovných dôvodov:

- odvolanie (vylúčenie) pre obzvlášť hrubé porušenie stanov a chovanie nezlučiteľné s jeho zasadami,

- na vlastnú písomnú žiadosť, po jej odsúhlasení 3/5-ovou väčšinou členov orgánu, v ktorom člen na vlastnú žiadosť mieni ukončiť členstvo.

ČLÁNOK VI.

Hospodárenie s majetkom

1. HC má vo vlastníctve vlastný, v občianskom užívaní na zmluvnom právnom základe i cudzí hnuteľný a nehnuteľný majetok, používaný na zabezpečenie vlastných aktivít.

2. S majetkom podľa bodu 1. je povinnosťou všetkých dotknutých funkcionárov a členov HC nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecným záväzným predpisom Mesta Lučenec a predpismi vyšších telovýchovných orgánov a ostatnými konvenciami a pravidlami o ochrane, zveľaďovaní správneho majetku, životného prostredia a inými sem patriacimi usmerneniami.

3. Nakladanie s majetkom podľa bodu 1. ako aj finančnými prostriedkami HC má na starosti ekonomický úsek HC pod priamym dohľadom ekonomickej a materiálno-technickej komisie, ktoré o hospodárení podávajú správy VV HC a Valnému zhromaždeniu.

4. Zdrojmi vlastných príjmov HC sú hlavne:

- členské, oddielové a iné pravidelné príspevky

- príjmy zo vstupného

- príjmy za prestupy hráčov

- príjmy vlastnej vedľajšej hospodárskej činnosti a iných podnikateľských aktivít

- príjmy z obchodnej a sprostredkovateľskej činnosti

- príjmy za prenájom športových objektov

- iné povolené nepravidelné príjmy

5. Zdrojmi ostatných príjmov HC sú hlavne nasledovné:

- dotácie telovýchovných orgánov

- výťažok z prevodu majetku od štátnych alebo spoločenských organizácií

- príjmy z reklám, sponzorské príspevky, iné dary fyzických a právnických osôb

6. O hospodárení s majetkom a financiami HC sa vedie preukázane účtovníctvo v zmysle príslušných predpisov.

7. Klub HC môže zaniknúť nasledovnými spôsobmi:

- dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením

- právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení

- kedže tieto stanovy neurčujú spôsob dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s iným združením, rozhoduje o ňom jeho najvyšší orgán – Valné zhromaždenie, tento orgán oznámi zánik do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

8. Pre hospodárenie združenia HC platí platné znenie Obchodného zákonníka. Spôsob majetkovo-právneho vysporiadania pri zániku združenia je nasledovný:

- Valne zhromaždenie pri zániku združenia menuje likvidačnú komisiu, prípadne aj jej predsedu, ktorá vykoná majetkovo-právne vyrovnanie a ukončenie likvidácie oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

9. Údaje o stave majetkového a finančného hospodárstva HC sú dôverného charakteru, a preto každý člen HC vrátane funkcionárov, ktorý s nimi prídu do pracovného styku, je povinný o nich zachovať mlčanlivosť. To neplatí pre prípady, kedy sa o nich prejednávajú správy v súlade s ostatnými ustanoveniami týchto stanov.

ČLÁNOK VII.

Záverečné ustanovenia

1. Veci priamo neuvedené týmito stanovami sa riadia zákonmi SR, všeobecne záväznými predpismi, predpismi SZTK, vydanými po dohode s asociáciami v SR a týmto v žiadnom svojom ustanovení nesmú odporovať a neodporujú.

2. Tieto stanovy môžu byť menené, doplnené či inak upravené výlučne písomnými číslovanými dodatkami k nim, schválenými obdobným spôsobom, ako samotné stanovy, žiadna iná forma nie je prístupná ani na právne platná.

3. S týmito stanovami bolo oboznámené Valné zhromaždenie HC ich verejným prečítaním. Valné zhromaždenie HC ich schválilo v tu uvedenom znení dňa 04.10.2004.

Záväzný výklad obsahu týchto stanov počas celého obdobia ich splatnosti vykonáva na požiadanie VV HC.

V Lučenci dňa

Registráciou týchto Stanov strácajú platnosť stanovy registrované MV SR

dňa 17.11.1992 pod číslom VVS/1-900/90-6811.

 
Booking.com
firefox-and-ie
Optimalizované pre Mozilla Firefox


Vytvorené (c) HC Lučenec. Hostované T-net.